Strona Główna

W związku ze zmianą nazwy Uczelni na Akademię Śląską informujemy, że tytuł i nazwa Wydawnictwa tymczasowo nie ulegają zmianie, pozostają w brzmieniu: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

 

Akademia Śląska (dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) prowadzi działalność wydawniczą od 2003 roku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach jest dynamicznie rozwijającym się wydawnictwem akademickim  oraz jest istotnym elementem profesjonalnej struktury organizacyjnej Uczelni działającym na rzecz upowszechniania nauki.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach znajduje się  na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - wykaz Ministerstwa Edukacji i Nauki: pozycja nr 765, unikatowy identyfikator Wydawcy: 87700, poziom I: 80 pkt.

Akademia Śląska (dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) prowadzi działalność wydawniczą poprzez publikowanie  przede wszystkim monografii naukowych i podręczników w celu promowania nowoczesnej wiedzy, badań naukowych i prac rozwojowych jej pracowników.  

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach specjalizuje się w publikowaniu książek związanych głównie z dyscyplinami naukowymi reprezentowanymi przez profil uczelni. Są to  nauki inżynieryjno – techniczne, nauki o sztuce i konserwacji dzieł sztuki. Główna tematyka skupia się na zastosowaniu technologii cyfrowych w różnych aspektach działalności publicznej, w strukturze i funkcjonowaniu organizacji oraz w transformacji  gospodarki i społeczeństwa. Jedną z najważniejszych cech monografii Wydawnictwa jest interdyscyplinarność badań postrzegana w kontekście wyzwań współczesnego świata w dobie dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii czy w aktualnej sytuacji zagrożenia pandemicznego. Interdyscyplinarność  przejawia się w wielokierunkowym podejmowaniu założeń badawczych i stosowanych metodologii, integrującym dziedziny techniczne z naukami ścisłymi, społecznymi i  humanistycznymi. Publikacje łączą badania nad współczesnymi narzędziami technologicznymi i innowacjami technologicznymi w procesach doskonalenia nauki, edukacji, a także różnych perspektywach  rozwoju społeczno- ekonomicznego. Publikacje z zakresu architektury i budownictwa prezentują spektakularne osiągnięcia naukowe w dyscyplinie, wykorzystanie nowoczesnych materiałów i badań laboratoryjnych oraz  nieszablonowe rozwiązania praktyczne wdrażane w ramach współpracy z samorządem i inwestorami.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach wydaje również Zeszyty Naukowe jako wydawnictwo ciągłe. Redakcja Zeszytów Naukowych podlega bezpośrednio Rektorowi AŚ. Redakcja prowadzi stronę internetową czasopisma, na której zamieszcza szczegółowe informacje związane z procedurami etycznymi, recenzyjnymi i wydawniczymi.  

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach kieruje się zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie dobrych praktyk publikacyjnych. Komisja Wydawnicza, która pełni zadania rady naukowej wydawnictwa, dba o wysoki poziom merytoryczny publikacji, właściwą procedurę recenzyjną i wydawniczą oraz przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej. 

Misją Wydawnictwa Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do monografii naukowych i podręczników. Publikacje Uczelni wydane w sposób niekomercyjny zamieszcza się  w wolnym dostępie (Open Access ) w wybranych bazach po zakończeniu opracowania wydawniczego wersji drukowanej i elektronicznej. Publikacje Uczelni przeznaczone do sprzedaży zamieszcza się w wolnym dostępie w wybranych bazach.  

Wszystkie publikacje kontrolowane są programem antyplagiatowym. 

Regulamin Wydawnictwa WST w Katowicach [pdf]

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
dr inż. arch. Marcin Włodarczyk

Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
 dr Aleksander Ostenda, prof. AŚ

Zastępca Redaktora Naczelnego Zeszytów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
dr inż. Jakub Świerzawski 

Sekretarz Wydawnictwa
mgr Alicja Matyja
 
Skład osobowy Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny -  przewodniczący Rady Naukowej, Akademia Śląska, Polska
prof. dr hab. Waldemar Jama, Akademia Śląska, Polska
prof. dr inż Mirosław Skibniewski, University of Maryland, USA
dr hab. inż Marta Kadela, profesor w Instytucie Techniki Budowlanej, Polska
dr inż. Marius Klytta, profesor Technische Hochschule Mittelhessen, Niemcy
dr inż. Monika Bogusławska-Bączek, prof. AŚ, Akademia Śląska, Polska
dr n. med. i n. o zdr. Magdalena Wierzbik-Strońska, Akademia Śląska, Polska
Associate Professor dr. Renáta Bernátová, Ph.D. Faculty of Education University of Presov Slovakia 
Olena Chukurna, Doctor of Economic Sciences,  Professor of Marketing Department, Odessa National Polytechnic University, Ukraine 
Panagiotis Gatomatis, Assistant Professor Department of Management Science and Technology School of Economics and Business - University of Patras, Greece 
Maryna Markusenka  PhD, Associate Professor Belarus Economic State University, Minsk, Belarus
Tetyana Nestorenko PhD in Economics, Professor WST Associate Professor, Department of Economics, Entrepreneurship and Finance Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine 
Iryna Ostopolets PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of General Psychology, State Higher Educational Institution Donbass State Pedagogical University, Ukraine